Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

Spoštovani člani s strani Sadjarske zveze Slovenije smo prejeli navodila, kako lahko ukrepamo po pozebi v sadovnjaku. Prečitajte, mogoče pride prav in lahko še kaj rešimo.

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

tel.: (02) 228 49 00, fax: (02) 251 94 82

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si, http://www.kmetijski-zavod.si/

Maribor, 13. 04. 2021

SADJARSKO OBVESTILO št. 1/2021

Kmetijska svetovalna služba Maribor

SADJARSTVO

Mag. Zlatka Gutman Kobal

Andrej Soršak, univ. dipl. inž.

UKREPI PO SPOMLADANSKIH POZEBAH V SADOVNJAKIH PODRAVSKE IN SAVINJSKE REGIJE

Prve škode po spomladanskih pozebah v sadovnjakih v podravski in savinjski regiji so se zgodile že v noči na velikonočni ponedeljek, 5. 04. 2021 in se z visoko intenziteto zaradi vdora hladnega polarnega zraka razširile v obeh regijah na vseh sadjarskih lokacijah  vse do petka 9. 04. 2021. Dolgoročna napoved temperatur pod lediščem, od -0,5 do -3,50C  pa je napovedana na določenih legah vse do 20. aprila 2021. Zato tržnim sadjarjem v obeh regijah svetujemo, da izvedbo tehnoloških ukrepov za posamezno sadno vrsto prilagodijo nastalim razmeram.

INTENZIVNI NASADI JABLAN

Prve domače izkušnje z aktivno proti slansko zaščito z oroševalnimi sistemi v jablanovih nasadih po letošnjih spomladanskih zmrzalih so zelo vzpodbudne.

Vsi svetovani ukrepi za krepitev jablanovih dreves v intenzivnih nasadih na osnovi aminokislin in izvlečkov alg v času pred napovedjo nastopa temperatur pod lediščem in takoj po zmrzalih pa v nasadih še niso vidni.

Izbira uradno certificiranih sredstva za krepitev rastlin-sadnega drevja v Sloveniji je velika:

 • DELFAN PLUS, PHYLGREEN, PHYLGREEN+ FROSTEX, DELFAN PLUS+ +TRAFOS,  IDAI AMINOVEG (aminokoisline z baldrijanom), DRIN, PROTIFERT LMW, PHYLGREEN +FROSTEX, FOLWIN, VITANICA SI+VITANICA MC…in druge
 • ALGOVITAL, FOLWIN, ALGIN,  AMALGEROL ESSENCE IN VSA DRUGA SREDSTVA NA OSNOVI  ALG…in druge
 • RABA LISTNIH HRANIL PREDVSEM KALIJEVIH ( PROTEOLEAF ali HASCON) v kombinaciji z RASTNIMI STIMULATORJI (FLORGIB-hruške in NOVAGIB-jablane) je bila letos zaradi drugačnega fenološkega razvoja in prenizkih temperatur do sedaj neizvedljiva. Vsekakor pa svetujemo ta ukrep začeti izvajati takoj po končanih zmrzalih ob dvigu dnevnih temperatur nad 150C. Zaradi slabše kakovosti rodnega nastavka-cvetov, je zmotno mišljenje, da so višji priporočeni odmerki učinkovitejši. Ravno obratno, nižji priporočeni odmerki delujejo dobro ali celo bolje (proizvodno-svetovalne izkušnje zadnjih petih let), mnogo bolj ključne so ugodne temperaturne vrednosti na dan aplikacije in tri dni po njej.

Zaradi nekaterih pozitivnih izkušenj na določenih mikrolokacijah s temi krepčilnimi sredstvi iz pozeblih let 2016 in 2017 ter 2020 so podobne tehnološke ukrepe z zgoraj navedenimi sredstvi za krepitev rastlin v mnogo večjem obsegu pri letošnjih spomladanskih pozebah izvedli skoraj vsi tržni pridelovalci jabolk namizne kakovosti v obeh regijah. Prve ocene učinkovitosti rabe teh sredstev bodo vidne, ko se bodo dnevne temperature dvignile na najmanj 15-180C (napoved po 20. 04. 2021) in se bodo nepoškodovani cvetovi jablan začeli odpirati-cveteti. Vse do takrat pa pridelovalcem jabolk svetujemo le izvedbo redne zaščite pred boleznimi in škodljivci. Dodatna prekomerna raba teh krepčilnih sredstev skupaj s FFS sredstvi vse do dviga dnevnih temperatur na najmanj 15-180C ni več smiselna. Še posebej ne v nasadih jablan s slabim rodnim nastavkom in visokim deležem pozeblih cvetov, več kot 70%. Splošna ocena količine in kakovosti rodnega nastavka jablan je glede na lansko leto mnogo slabša (posledica lanske suše v času zimskega mirovanja jablan in kasnejših enomesečnih temperatur pod lediščem  vse od 22. marca do 20. maja 2020). Slabše tehnološko oskrbovani intenzivni nasadi jablan iz zadnjih preteklih let  pa so letos prešli v izmenično rodnost in je njihova ocena rodnega nastavka  zelo slaba (1-3).

 • Raba rastnih stimulatorjev (FLORGIB giberlinska kislina GA3-hruške in NOVAGIB  GA4+GA7-jablane) skupaj z aminokislinami po končanih zmrzalih, ki omogočajo razvoj plodov v manj ugodnih vremenskih razmerah zaradi nepopolne oplodnje je smiselna le v nasadih jablan in hrušk vse do 70% deleža poškodovanosti cvetov in pri oceni rodnosti dreves več kot 6 (po lestvici od 1-9). Na dan aplikacije mora biti temperatura najmanj 150C in se mora v naslednjih treh dneh povzpeti vsaj na 18-200C.

URAVNAVANJE RASTI

Najbolj učinkovito uravnavanje rasti jablanovih dreves v intenzivnih nasadih je mogoče doseči z redno in primerno rodnostjo. Le to pa najbolj učinkovito dosežemo s pravočasno in pravilno zimsko rezjo. Primerna arhitektura dreves, ki zagotavlja optimalno osvetlitev vseh predelov krošenj dreves v vseh letnih časih. In ob obilnem cvetenju je ključno tudi uravnavanje rodnega nastavka in oveska plodičev jablan na drevo z ukrepi redčenja odvečnih cvetov in plodičev jablan. Neugodne vremenske razmere (suše, moče, pozebe) pa vse pogosteje v zadnjem desetletju rušijo naravni ciklus ravnovesja rasti in rodnosti jablan v intenzivnih nasadih. Zato je v tehnologiji pridelave potrebno zaradi slabe rodnosti dreves po spomladanskih pozebah poskrbeti za ustrezno zaviranje prekomerne rasti toletnih poganjkov, da se do zaključka vegetacije ponovno vzpostavi ravnovesje med rastjo in rodnostjo za prihodnje pridelovalno leto.

 • Raba rastnih regulatorjev (Regalis, Kudos) omejuje rast toletnih poganjkov in zaradi tega posledično zelo zmanjšajo nevarnost okužb s hruševim ožigom v gostih nasadih jablan in  izboljšujejo pogoje za diferenciacijo cvetnega nastavka za prihodnje leto. Zadnja aplikacija s temi sredstvi (Regalis, Kudos) je potrebno zaključiti v prvem tednu meseca junija, v priporočenem letnem odmerku proizvajalca in drugih obveznih priporočilih glede souporabe oziroma ne souporabe s FFS sredstvi in drugimi rastnimi regulatorji (FLORGIB, NOVAGIB, sredstva za redčenje odvečnih cvetov in plodičev jablan: AMID THIN W, DIRAMID, OBSTHORMON 24, sredstva BA- EXILLIS, METAMITRON-BREVIS )  ter listnimi gnojili (kalcijeva listna gnojila). Tudi v letih z večjimi spomladanskimi mrazovi in zamikom vegetativne rasti (leto 2020 in 2021).  Prirast toletnih poganjkov je po zadnji aplikaciji, če smo bili uspešni s temi sredstvi običajno zadržana dobrih 30 dni, to je potrebno upoštevati pri skupnem letnem odmerku in pravilnem razporedu aplikacij. Letos svetujemo  tudi kombinacijo z rezjo korenin takoj po junijskem naravnem trebljenju plodičev jablan (v primeru ko ni bilo rezi korenin v času zimskega mirovanja).

Dognojevanje z dušikom je ključnega pomena za uravnavanje rasti in rodnosti jablan, še posebej v letih s slabim rodnim nastavkom in večjimi škodami po spomladanskih pozebah

Vsebnost dušika v tleh in njegova dostopnost je odvisna od količine organske snovi, teksture tal, količine in razporeditve padavin,  tehnike namakanja in načina obdelave tal. Jablane potrebuje največ dušika v začetku rastne sezone do fenofaze T-stadija. In kasneje v fazi nastopa razvoja cvetnih brstov. Običajno zaloge hranil rodnih gostih nasadov jablan, še posebej dušika zadoščajo do začetka cvetenja. Nato se potrebe  po dušiku ves čas povečajo vključno , vse do začetka diferenciacije cvetnih brstov v drugi polovici meseca junija. Zato je optimalno dognojevanje tal z dušikom v gostih nasadih jablan potrebno vsako pridelovalno sezono posebej pravilno optimizirati. Najbolj škodljivo za trajno vzdrževanje ravnovesja med rastjo in rodnostjo jablan je pogostokrat prav nepravilno dognojevanje tal z dušičnimi gnojili v času vegetacije. Gnojenje z dušičnimi gnojili izvedemo vedno tik pred ali med napovedanimi padavinami.  Samo načrtna dodatna raba dušika v tleh, ki je prilagojena potrebam sorte oziroma klona ter pričakovanega pridelka na posamezni pedoklimatski mikrolokaciji  ob upoštevanju procesov mineralizacije vodi do kakovostnega pridelka jabolk z dobro polično kakovostjo ob obiranju.

Za zmanjšanje negativnega vpliva prekomerne količine dušika, moramo upoštevati naslednje dejavnike:

 • Tip tal (lahka, srednja, težka)
 • Oskrba z vodo
 • Letni prirast poganjkov (optimalno za dolžino malih škarij, pri močnejši rasti dušika ne dodajamo)
 • Pridelek (Odvzem dušika pri pridelku jabolk 40-60 t/ha je od 25-35 kg dušika/ha)
 • Pri višji vsebnosti humusa (več kot 4 %, zmanjšamo količino dušika za 50 %).
 • Jesensko  gnojenje  z dušikom takoj po obiranju zmanjšuje potrebe po dušiku na začetku brstenja
 • Glede na zaključeno rast in dozorelost toletnih poganjkov v  jeseni je potrebno prilagoditi dognojevanje z dušikom na začetku odganjanja

Okvirna priporočila dodatnega spomladanskega talnega gnojenja z dušikom po sortah

sorta kg N/ha
crips pink, boskop 0 – 30
idared, fuji, topaz, jonagold, elstar, granny smith, crimson crips, bonita 20 – 40
zlati delišes, pinova 30 – 60
gala, mairac, braeburn 30 – 80

(v letu 2021 priporočamo nižje odmerke)

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Kolikor slabše delo, toliko glasnejše pozavne. — Nemški pregovor